Jemnejšie formy vyťahovania dreva z porastov a krok k prírode blízkemu hospodáreniu lesa

Pozemkové spoločenstvo dalo firmám, ktoré u nás vykonávajú ťažbu dreva, za úlohu zamerať sa na výchovné ťažby a spracovanie náhodnej ťažby. V súčasnosti prebieha práca v lesnej jednotke (JPRL) č. 101_2 s výmerou 4,25 ha, kde je podľa programu starostlivosti o les potrebný výchovný zásah (prebierka) s objemom 102 m3. Výchovné zásahy sú dôležité pre zvýšenie stability a porastu uvoľnením korunového priestoru. Tým sa znižuje riziko oslabenia porastu a zvyšuje sa odolnostný potenciál voči biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom v nasledujúcich rokoch. Naplnenie predpísaných výchovných opatrení je jednou z podmienok pre získanie finančných prostriedkov z programu rozvoja vidieka od pôdohospodárskej platobnej agentúry a začlenenie sa do skupiny obhospodarovateľov s certifikovanými lesmi schémou PEFC. V tomto poraste pracuje firma JAMIKO s. r. o. so zakúpenou technológiou (železný kôň) KAPSEN 18RC.

Na spracovanie náhodnej ťažby (vývratov, zlomov, suchárov) a na vykonanie obnovnej ťažby podľa programu starostlivosti o lesy bola povolaná firma VendWood s. r. o. , ktorá sústreďuje drevo s využitím animálnej sily (ťažný koň) a špeciálneho lesného kolesového traktora (LKT). Hlavnými výhodami ťažby dreva s koňmi sú: šetrnosť k prírode, minimalizácia erózie a zhutňovania pôdy, a minimalizácia poškodenia zostávajúceho porastu. Princíp takejto kombinácie spočíva vo vyťahovaní drevnej hmoty k približovaným linkám, resp. k cestám, odkiaľ technológia LKT zozbiera túto drevnú hmotu na sklad.

Dôvod rozhodnutia výboru bol jednoznačný, keďže cez leto sa nestíhala spracovať roztrúsená kalamita doterajšími pracovníkmi. Neskorým spracovaním dochádza k šíreniu biotických škodlivých činiteľov a k degradácii hodnoty okolitého porastu, resp. k zníženiu ceny následne vyťaženého dreva. Doteraz využívaná univerzálna traktorová technológia (UKT) má svahovú dostupnosť iba 20-30%, čo je v našich podmienkach neefektívne. Naše porasty majú sklon od 35% – 70%. (pre ozrejmenie, od sklonu 50% sa už odporúča približovanie dreva pomocou lanovkových technológií).

 

 

Ďalšie články

Krásne prežitie Vianočných sviatkov

Drahí podielnici pozemkového spoločenstva, V tomto čarovnom období Vianoc by sme vám chceli vyjadriť našu vďačnosť za vašu dôveru a spoluprácu počas minulého roka. Nech