O nás

Hospodársky subjekt „Pozemkové spoločenstvo obce Medzibrodie nad Oravou“ je registrované na pozemkovom lesnom odbore okresného úradu Dolný Kubín vo vložke R-1042/503.  Obhospodaruje pozemky vo vlastníctve svojich členov, zapísané na nasledovných listoch vlastníctva č. 406, 605, 798, 873 (katastrálne územie Medzibrodie nad Oravou), č. 850, 1005, 1028, 1035, 1036, 1345 (katastrálne územie Vyšný Kubín) a č. 1188 (katastrálne územie Jasenová). Súhrnná výmera všetkých pozemkov vo vlastníctve spoločenstva je 391,0282 ha. Lesné pozemky, ktorých výmera je  344,0251 ha sú obhospodarované podľa zásad trvalo udržateľného rozvoja podľa platného programu starostlivosti o lesy (2016-2025).

Predstavenstvo

zvolené na valnom zhromaždení z roku 2019

Mgr. Peter Janotík

Predseda spoločenstva

Ing. Štefan Sakmár

Člen výboru

Ján Krúpa

Člen výboru

Mgr. Michal Janota

Podpredseda spoločenstva

Ondrej Banďoš

Člen výboru

Tomáš Mudrončík

Člen výboru

Peter Šaliga

Predseda dozornej rady

Mária Jurigová

Členka dozornej rady

Ľubomír Janotík

Člen dozornej rady