Pozemkové spoločenstvo obce

Medzibrodie
nad Oravou

O nás

Pozemkové spoločenstvo má vo vlastníctve až 391,0282 ha pozemkov. Z toho 344,0251 ha predstavujú lesné pozemky v katastrálnom území Medzibrodie nad Oravou a Vyšný Kubín…

Čo je nové?

Pozemky v správe
PS Medzibrodie nad Oravou

Katastrálne územie
Číslo LV
Jasenová
1188
Medzibrodie nad Oravou
406
Medzibrodie nad Oravou
605
Medzibrodie nad Oravou
798
Medzibrodie nad Oravou
873
Vyšný Kubín
850
Vyšný Kubín
1005
Vyšný Kubín
1028
Vyšný Kubín
1035
Vyšný Kubín
1036
Vyšný Kubín
1345

Precentuálne zastúpenie lesov

Hospodársky les
0 %
Les osobitného určenia
0 %
Ochranný les
0 %